ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството, в лицето на Управителя официално декларира своята Политика по качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища във фирмата.

 

Политиката по качество на „ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД е неделима от цялостната политика и стратегия на фирмата. Тя е основана на анализа на потребностите на пазара, очакванията и желанията на всички заинтересовани страни и степента на удовлетвореност, както и необходимите ресурси и подобрения за успешно реализиране на визията и  стратегията  на  „ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД.

Ръководството на фирмата развива своята политика по качеството, изхождайки от убеждението, че просперитетът и нейното бъдеще зависят от доверието и удовлетвореността на клиентите, от запазване и подобряване високо качество на предлаганите  услуги. 

За осъществяване на своята Политика, ръководството определя следните измерими цели:

 • спазване и прилагане на принципите на Международния Стандарт ISO 9001:2015;
 • изпълнение на клиентски поръчки професионално, качествено и в срок;
 • създаване и поддържане на  добра работна атмосфера за служителите, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа и постоянно повишаване на квалификацията;
 • съобщаване и разясняване в организацията на важността за удовлетвореност на изискванията на клиента;
 • установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в работния процес, за да не се допускат в бъдеще;
 • спазване на всички законови, нормативни  и други изисквания, които организацията е приела документирано;
 • изграждане и непрекъснато подобряване на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на материали и услуги;
 • осигуряване на ефективна комуникация на всички нива в организацията;
 • изпълнение на документираните конкретни цели по качество;
 • извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия;
 • постоянна оптимизация на инфраструктурата и заобикалящата среда, водещи до подобряване организацията на труда и повишаване на икономическата ефективност;
 • съобщаване и разясняване на насоките за развитие и непрекъснато подобрение на организацията;
 • провеждане на периодични прегледи на функционирането и ефективността на Системата за Управление на Качеството;
 • преглеждане за актуалност на Политиката на Ръководството по управление на качеството един път в годината при провеждане на Преглед от ръководството;
 • За изпълнението на Политиката на Ръководството по управление, Управителят изисква от всички служители да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре целите по качество, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на СУК и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобряване.

Ръководството на „ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД е убедено, че персоналът на фирмата осъзнава ролята на качеството и безопасността при работа за бъдещото развитие и просперитет на Дружеството, уверено е в силите и способностите на всички служители, цени приноса на всеки човек за изпълнение на Политиката по качеството и здравословните и безопасни условия на труд.

Политиката по качество в  ”ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД е предимно насочена към качество на работа в основните ни производствени дейности, а именно:

Проектиране,производство и монтаж на автомобилни надстройки (фургони и каросерии);    

Производство и монтаж на  термоизолация на товарни фургони;

Монтаж на хладилни инсталации на моторни превозни средства;

Извършване на периодични прегледи на пътни превозни средства от категории M1, М1G, N1, N1G, O1 и извършване на проверки на леки автомобили за             

    таксиметров превоз на пътници.

 

Управлението на качеството е свързано с подобрение и усъвършенстване във всички области на нашата дейност.

 

За изпълнението на тази политика по качеството ръководството на ”ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД е разработило, внедрило и поддържа Системата за управление на качеството/СУК/, която съответства  на стандарта БДС EN ISO 9001:2015.

 

В тази връзка ръководството изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на ”ИВАГО БЪЛГАРИЯ”ООД да проявяват в ежедневната си работа професионализъм, техническа дисциплина  и отговорност, добро познаване на  Системата за управление на качеството/СУК/, която съответства  на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 и стриктно спазване на изискванията, които са регламентирани в документацията на системата за управление и активно съдействие за нейното подобрение и усъвършенстване.

 

Като Управител декларирам, личното си участие и отговорност за непрекъснатото подобрение на ефективността на СУК БДС EN ISO 9001:2015, осигуряваща конкурентоспособността,  развитието и просперитета на „ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД.

 

 

 

Дата: 10.01.2018 г.                                         Управител на ”ИВАГО БЪЛГАРИЯ”ООД

гр. Ямбол                                                                           Александър Стойков    /……………………../